0
Your Cart
No products in the cart.
elaborati ekonomike, programi opremljanja, komunalni prispevki, pogodbe o opremljanju, NUSZ

URBANA EKONOMIKA

Kontaktirajte nas

+386 (0)41 984 259
info@realp.si

Pot do optimalnih finančnih sredstev za vodenje ukrepov zemljiške politike.

Načrtovanje in planiranje stroškov, ki nastajajo ob razvoju naselij, je ključno za ekonomsko učinkovitost prostorskih rešitev. S premišljenimi ukrepi in strokovnim svetovanjem se doseže ekonomičnost investicij. 

Poleg tega nudim tudi svetovanje glede upravljanja s premoženjem in grajenjem za javno dobro.

KAJ ZAJEMA URBANA EKONOMIKA

 • program opremljanja za novo komunalno opremo
 • podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
 • priprava pogodb o opremljanju
 • svetovanje s področja opremljanja stavbnih zemljišč in odmere komunalnega prispevka
 • odlok NUSZ (izdelava primerjalnih analiz in simulacij, strokovna mnenja)
 • vzpostavitev in vzdrževanje evidenc NUSZ
 • neodvisna revizija evidence in odloka NUSZ
 • svetovanje s področja NUSZ in izdelava mnenj v pritožbenih postopkih odmere NUSZ
 • določitev razvojnih stopenj nepozidanim stavbnim zemljiščem
 • vzpostavitev in vodenje evidenc občinske lastnine
 • svetovanje s področja lastninskih evidenc

DELA S PODROČJA URBANE EKONOMIKE IN ZEMLJIŠKE POLITIKE

Finančna sredstva zemljiške politike

(komunalni prispevek, taksa za neizkoriščenost zemljišča)
 • finančni instrumenti zemljiške politike predstavljajo pomemben vir proračunskih sredstev za razvoj stavbnih zemljišč
 • cilj ni zgolj izdelava odloka, temveč kvalitetna podlaga, ki omogoča dolgoročno vzdržnost pri gradnji komunalne opreme
 • podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
 • programi opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo nove komunalne opreme
 • pomoč in svetovanje pri pripravi in sklepanju pogodb o opremljanju
 • taksa za neizkoriščena stavbna zemljišča
 • revizije podlag za obstoječo komunalno opremo, programov opremljanja in pogodb o opremljanju

Elaborat ekonomike

 • obveza strokovna podlaga ob pripravi OPN in OPPN

Urbana ekonomika

(ukrepi zemljiške politike in pridobivanje zemljišč)
 • nepozidanim stavbnim zemljiščem se določijo razvojne stopnje, ki se vodijo v evidenci stavbnih zemljišč
 • z upravnimi ukrepi pridobivanja zemljišč in pravic na njih (načrt preskrbe z zemljišči in predkupna pravica občine) lahko občine in država pridobivajo lastninsko in druge pravice na zemljiščih, za potrebe izvajanja prostorskih ureditev v javnem interesu.

NUSZ

 • priprava odloka za odmero NUSZ
 • pomoč pri vodenju evidenc NUSZ
 • pomoč pri pripravi mnenj ali pritožb v pritožbenih postopkih

Ostale GIS analize

 • vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč
 • vzpostavitev evidenc lastništva občine
 • simulacije dostopnosti do različnih dejavnosti
 • obdelava prostorskih podatkov

Naj ne bo prostorski akt le mrtva črka na papirju

Z dobro finančno konstrukcijo je realizacija prostorskega akta zagotovljena.