0
Your Cart
No products in the cart.
kategorizacije cest, analize lastništva zemljišč, dejanska raba zemljišč

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Kontaktirajte nas

+386 (0)41 984 259
info@realp.si

Urejeni podatki so osnova za uspešno gospodarjenje z gospodarsko javno infrastrukturo.

Planiranje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč je ena ključnih nalog pri optimalni razporeditvi in porabi javnih sredstev. Z večletnimi izkušnjami in strokovnostjo skrbno pripravim občinske ali državne predpise s tega področja ter preko tega skupaj poiščemo najboljše možne rešitve.

Pri svojem delu se osredotočam tako na naročnike, kot tudi na končne uporabnike.

KAJ ZAJEMA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 • pomoč in svetovanje pri urejanju sporov zaradi kategorizacije občinskih cest 
 • postopki za pripravo kategorizacije občinskih cest glede na potrebe občine ter stanja v naravi
 • svetovanje in pomoč pri pridobitvi soglasja Direkcije RS za infrastrukturo (nove kategorizacije občinskih cest, spremembe obstoječe kategorizacije, izločitve cest iz kategorizacije, ipd.)
 • pomoč pri pripravi odlokov o občinskih cestah
 • neodvisna tehnična in vsebinska kontrola zajate dejanske rabe občinskih cest
 • pomoč in svetovanje pri zajemu dejanske rabe občinskih cest
 • pomoč pri postopku urejanja dejanske rabe občinskih cest v fazi razgrnitve evidence 
 • izdelava strokovnih mnenj pri urejanju dejanske rabe občinskih cest
 • tehnična ureditev BCP glede na spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest
 • vzdrževanje BCP in redno posredovanje na DRSI do 15. maja tekočega leta
 • svetovanje in pomoč pri popisu tehničnih podatkov občinskih cest
 • vzpostavitev in vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture (ceste, vodovod, elektrika, plinovod, ipd.)
 • izdelava elaboratov za vpis sprememb v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

DELA S PODROČJA EVIDENC CEST

Ureditev kategorizacije občinskih cest

(priprava odloka o kategorizaciji občinskih cest in pridobitev pozitivnega mnenja DRSI)
 • cilj ni zgolj izdelava odloka, temveč kvaliteten pregled stanja na cestnem omrežju, kjer se stremi k pravno varnemu odloku
 • usklajevanje z DRSI in pridobitev mnenja – velikokrat imate občine težave pri pridobivanju pozitivnega mnenja, saj kategorizacija ni le uvrstitev ceste v eno od kategorij
 • v sodelovanju z DFG consulting d.o.o. z interdisciplinarnim pristopom omogočamo evidentiranje dejanskega stanja, vzpostavitev in urejanje evidenc ter načrtovanje in analize na področju prometa

Zajem dejanske rabe zemljišč pod občinskimi cestami

 • vzpostavitev ali popravki evidence dejanske rabe cest
 • izdelava evidence, ki ni namenjena zgolj eni od zahtevanih nalog s strani države, temveč je kasneje namenjena tudi za druge postopke (prenos v namensko rabo, analiza lastništva cest, …)

Vpis cest v ZK GJI na GURS

 • priprava elaborata za vpis, ali popravke, občinskih cest in objektov v ZK GJI
 • uskladitve stanj z državnimi, ali gozdnimi cestami

Tehnična ureditev Banke cestnih podatkov (BCP)

 • ureditev BCP po spremembi odloka
 • vodenje BCP in skrb za pravočasno poročanje DRSI do 15. maja tekočega leta

Ostale GIS analize

 • analize, ki zajemajo cestno omrežje
 • simulacije dostopnosti do različnih dejavnosti
 • varne poti v šolo, ipd.

Analiza lastništva občinskih cest

 • neurejeno lastništvo cest je velik problem v Sloveniji
 • s kvalitetno evidenco in simulacijami stroškov lahko občine učinkovito načrtujete proračune in bodoče odkupe zemljišč

Pridobite pozitivno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo

Velikokrat radi določene dileme v prostoru prezremo, zato nam pripeljejo ogromno težav -> prostorskih, časovnih in posledično finančnih.

Kvalitetno zastavljen in dobro analiziran projekt nas reši negativnih podledic.