Post Single Template - Realp - urbana ekonomika, komunalno gospodarstvo, prostorska informatika
0
Your Cart
No products in the cart.

Evidence občinskih cest

Na podlagi določil Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest, Ur l. RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10–ZCes-1 so bile vse občine v Republiki Sloveniji dolžne vzpostaviti prvo kategorizacijo občinskih javnih cest najkasneje v roku treh mesecev po njeni uveljavitvi. Prve kategorizacije občinskih javnih cest so bile izvedene v letih 1998–1999.

Občine so dolžne voditi več evidenc občinskih cest:

  • pravni del, ki določa katere ceste so kategorizirane, v obliki odloka o kategorizaciji občinskih cest,
  • tehnični del, ki prikazuje dejansko stanje tehničnih elementov, kjer se vodijo podatki o poteku, elementih, prometu, stanju in opremi cest ter objektov, ki se vodijo v banki cestnih podatkov (BCP),
  • podatki o potekih cest, ki lahko grafično prikažejo položaj osi cest na geodetskih podlagah, kot so letalski posnetki (DOF), topografski načrti, lidar, ipd., ki se vodijo v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI),
  • dejanska uporaba zemljišč javnih cest, so poligoni občinskih cest, ki predstavljajo po katerih zemljiških parcelah so zgrajene in kategorizirane občinske ceste, ki se vodijo v Matični evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Vse štiri evidence morajo biti medsebojno usklajene, kar redno preverja Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) v obdobnih pregledih oz. posamezne evidence vsakič, ko pride v stik z njimi.

Kategorizacija občinskih cest je evidenca, ki deluje nepotrebna, birokratska in enostavna za urejat oz. vodit, vendar ima lahko neprimeren pristop pri vodenju velike posledice. Na eni strani na lastnike zemljišč, po katerih še v veliki meri potekajo v preteklosti kategorizirane ceste in s takimi parcelami ne morejo prosto razpolagati, ter na drugi strani na strani upravljavcev, ki se srečujejo z, v preteklosti vzpostavljenim, zatečenim stanjem, nemogočimi zahtevami uporabnikov cest ter visokimi stroški urejanja cestnega sveta.

Ceste so »živa« stvar, ki se skladno s spremembami na terenu spreminjajo. Iz tega razloga je tudi na strani upravljavcev izredno pomembno, da stanje na terenu sproti spremljajo in hkrati posodabljajo evidence o cestah. Le na tak način se minimalizirajo težave, ki nastanejo v odnosu med uporabniki in upravljavci cest.

Kako se torej ustrezno lotiti problematike vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja evidenc cest?

Pomembna je izbira ustreznega in strokovno usposobljenega izvajalca, ki ima hkrati tudi primerne reference s področij, ki jih ponuja. Nekaj nas v Sloveniji je. Na tak način boste prejeli najboljše nasvete, primere dobrih praks in kvalitetno svetovanje, da se ne zgodi sprejem pravnega akta, ki prinese težave pri izvajanju ali celo tožbe oškodovanih uporabnikov oz. lastnikov zemljišč.